Archive

Centro Cultural (SÜKU) en Tartu

Ano 2023   Arquitectos: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdía   Renders: Bump Estudio   Localización: Tartu, Estonia   Centro Cultural Tartu Südalinna (SÜKU) O EMPRAZAMENTO Analizando a parcela onde se vai instalar o edificio, observamos que está situado nun punto estratéxico da cidade de Tartu, xa que se trata dunha zona de conexión e comunicación de espazos públicos, zonas verdes e edificios representativos e patrimoniais. , todo ben comunicado polos camiños de rúas peonís e viarias.   ZONAS VERDES A conexión da parcela co resto das zonas verdes circundantes é un dos puntos fortes que buscamos potenciar na proposta. A nosa proposta de corredor verde que conecte o noso edificio co resto da cidade ten moitas vantaxes, como a accesibilidade a estas zonas tanto para a cidadanía de Tartu como para os usuarios do novo edificio que se está a propoñer.   CONEXIÓNS DE RÚAS O edificio está situado nun entorno moi ben comunicado coa cidade. Ten conexións a través de vías principais, peóns e...

Continue Reading

Centro Cultural (SÜKU) en Tartu

Año 2023   Arquitectos: Diego Diaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdía   Renders: Bump Estudio   Ubicación: Tartu, Estonia   Centro Cultural Tartu Südalinna (SÜKU) EL EMPLAZAMIENTO Analizando el solar donde se va a instalar el edificio, observamos que se encuentra en un punto estratégico de la ciudad de Tartu, ya que es una zona de conexión y comunicación de espacios públicos, zonas verdes y edificios representativos y patrimoniales. , todo ello muy bien comunicado a través de los recorridos de calles peatonales y viales.   ÁREAS VERDES La conexión de la parcela con el resto de zonas verdes del entorno es uno de los puntos fuertes que buscamos potenciar en la propuesta. Nuestra propuesta de un corredor verde que conecte nuestro edificio con el resto de la ciudad tiene muchos beneficios, como la accesibilidad de estas áreas tanto para los ciudadanos de Tartu como para los usuarios del nuevo edificio que se propone.   CONEXIONES DE CALLES El edificio se encuentra en un entorno muy bien...

Continue Reading

Tartu Südalinna Cultural Center (SÜKU)

Year 2023   Architects: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdía   Renders: Bump Estudio   Location: Tartu, Estonia   Tartu Südalinna Cultural Center (SÜKU) THE SITE Analyzing the plot where the building is going to be installed, we observe that it is located in a strategic point of the city of Tartu, since it is an area of connection and communication of public spaces, green areas and representative and patrimonial buildings, all well connected through the paths of pedestrian and road streets.   GREEN AREAS The connection of the plot with the rest of the surrounding green areas is one of the strong points that we seek to enhance in the proposal. Our proposal for a green corridor that connects our building with the rest of the city has many benefits, such as the accessibility of these areas both for the citizens of Tartu and for the users of the new building that is being proposed.   STREET CONNECTIONS The building is located in an environment...

Continue Reading

Social centre in Vigo

Competition "1st MENTION" Year 2023   Architects: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdia   Renders: Bump Estudio   Location: Vigo, Spain   SOCIAL CENTRE IN VIGO The proposal that is presented is not born from an architectural concept as such, but is the result of the approach of 3 main objectives:   Identity The building is conceived as an iconic element with a representative identity. It aims to be a landmark building in the city and at the same time offer a friendly image suitable for its intended use.   Energy efficiency Energy efficiency is the main objective of this proposal, which seeks to make the building, through different active and passive strategies, self-sufficient, with zero CO2 emissions and energy consumption in order to have the most outstanding sustainability certificates.   Agenda 2030 The development of the project seeks to follow the objectives of the UN 2030 Agenda. The strategy is closely linked to 5 of the Sustainable Development Goals. The objectives are present from the essence of the use of...

Continue Reading

Centro social en Vigo

Concurso "1º ACCESIT" Año 2023   Arquitectos: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdía   Renders: Bump Estudio   Ubicación: Vigo, España   CENTRO SOCIAL EN VIGO La propuesta que se presenta no nace de un concepto arquitectónico como tal, sino que es el resultado del planteamiento de 3 objetivos principales:   Identidad El edificio se concibe como un elemento icónico con una identidad representativa. Pretende ser un edificio de referencia en la ciudad y al mismo tiempo ofrecer una imagen amable y adecuada al uso al que está destinado.   Eficiencia energética La eficiencia energética es el principal objetivo de esta propuesta, que busca que el edificio, a través de diferentes estrategias activas y pasivas, sea autosuficiente, con cero emisiones de CO2 y consumo energético para poder contar con los certificados de sostenibilidad más destacados.   Agenda 2030 El desarrollo del proyecto busca seguir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. La estrategia está estrechamente vinculada a 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos están presentes desde...

Continue Reading

Centro social en Vigo

Concurso "1º ACCESIT" Ano 2023   Arquitectos: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Jimena González Verdía   Renders: Bump Estudio   Ubicación: Vigo, España   CENTRO SOCIAL EN VIGO A proposta que se presenta non nace dun concepto arquitectónico como tal, senón que é froito do enfoque de 3 obxectivos principais:   Identidade O edificio concíbese como un elemento icónico e cunha identidade representativa. Preténde ser un edificio de referencia na cidade e ao mesmo tempo ofrecer unha imaxe amigable e adecuada ao uso ao que se destina.   Eficiencia enerxética A eficiencia enerxética é o principal obxectivo desta proposta, que busca que o edificio, a través de diferentes estratexias activas e pasivas, sexa autosuficiente, con cero emisións de CO2 e consumo enerxético para poder contar cos certificados de sustentabilidade máis destacados.   Axenda 2030 O desenvolvemento do proxecto busca seguir os obxectivos da Axenda 2030 da ONU. A estratexia está intimamente ligada a 5 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Os obxectivos están presentes desde a esencia do uso do propio edificio, que está...

Continue Reading