Archive

EUROPAN 16. Levanger (NO)

REVEAL/RELINK/REBUILD Sustainable Urban Development Strategy Revealing what was already there is the core concept for the urban revitalisation of the historical town of Levanger. Revealing the existing nature, heritage, entrepreneurialism and social values; and make them work together for the sustainable future of the town in 3 complementary scales: 1 Regional-scale, connecting Levanger with its natural surroundings. 2 Urban-scale, improving mobility and public, walkable and bikeable spaces. 3 Architectural-scale, creating a new building for the promotion of culture, society and innovation.   Revealed landscape. Bring nature to the city or bring the city towards nature? Levanger is located in an outstanding natural scene where the waters of Levangerelva river meet Trondheimsfjorden, with unique biodiversity also seen in Eidsbotn and the farmlands along the fjords. However, the current urban development has isolated the urban space from its natural surroundings. Thus, a new walkable and cyclable promenade connects Levanger’s historical center and its nearest neighborhoods directly to its natural context. Showing...

Continue Reading

EUROPAN 16. Levanger (NO)

REVELAR/RECONECTAR/RECONSTRUIR Estratexia de desenvolvemento urbano sostible Revelar o que xa existía é o concepto central para a revitalización urbana da histórica cidade de  Levanger. Revelar a natureza, o patrimonio, o espírito empresarial e os valores sociais existentes; e facelos traballar xuntos polo futuro sostible da cidade en 3 escalas complementarias: 1 Escala rexional, conectando  Levanger coa súa contorna natural. 2 Escala urbana, mellorando a mobilidade e os espazos públicos,  transitables e  transitables. 3 Escala arquitectónica, creando un novo edificio para o fomento da cultura, a sociedade e a innovación.   Paisaxe revelada. Levar a natureza á cidade ou achegar a cidade á natureza? Levanger atópase nun escenario natural excepcional onde as augas do río  Levangerelva atópanse con  Trondheimsfjorden, cunha biodiversidade única tamén vista en  Eidsbotn e as terras de cultivo ao longo dos  fiordos. Con todo, o desenvolvemento urbanístico actual illou o espazo urbano da súa contorna natural. Por tanto, un novo paseo peonil e ciclista conecta o...

Continue Reading

EUROPAN 16. Levanger (NO)

REVELAR/RECONECTAR/RECONSTRUIR Estrategia de desarrollo urbano sostenible Revelar lo que ya existía es el concepto central para la revitalización urbana de la histórica ciudad de Levanger. Revelar la naturaleza, el patrimonio, el espíritu empresarial y los valores sociales existentes; y hacerlos trabajar juntos por el futuro sostenible de la ciudad en 3 escalas complementarias: 1 Escala regional, conectando Levanger con su entorno natural. 2 Escala urbana, mejorando la movilidad y los espacios públicos, transitables y transitables. 3 Escala arquitectónica, creando un nuevo edificio para el fomento de la cultura, la sociedad y la innovación.   Paisaje revelado. ¿Llevar la naturaleza a la ciudad o acercar la ciudad a la naturaleza? Levanger se encuentra en un escenario natural excepcional donde las aguas del río Levangerelva se encuentran con Trondheimsfjorden, con una biodiversidad única también vista en Eidsbotn y las tierras de cultivo a lo largo de los fiordos. Sin embargo, el desarrollo urbanístico actual ha aislado el espacio urbano de...

Continue Reading

CITIC. Centro de investigación TIC

Tradición e Innovación La propuesta busca crear un hito en la Ciudad de las TIC, un elemento reconocido en el paisaje que representa la innovación del campus a través de su arquitectura a la vanguardia de la construcción y la sostenibilidad. La flexibilidad caracteriza el proyecto al proporcionar espacios abiertos que se pueden adaptar a las necesidades que puedan surgir. Destacan los espacios centrales alrededor del atrio, que cuentan con una serie de salas de reuniones que brindan privacidad, así como áreas de descanso y relajación, que ocasionalmente también pueden funcionar como espacios de trabajo o puntos de encuentro. Se contempla la posibilidad de ampliar el edificio en el futuro a través de dos estrategias, en primer lugar pudiendo incorporar parte del espacio central a las áreas de trabajo, y si se necesitaba más superficie, la construcción de una segunda fase anexa gestionada conjuntamente con el edificio existente. Los nuevos sistemas de construcción de...

Continue Reading

CITIC. ICT Research centre

Tradition and Innovation The proposal seeks to create a landmark in the Cidade das TIC, a recognized element in the landscape that represents the innovation of the campus through its architecture at the forefront of construction and sustainability. Flexibility characterizes the project by providing open spaces that can be adapted to the needs that may arise. The central spaces around the atrium stand out, which have a series of meeting rooms that provide privacy, as well as rest and relaxation areas, which can also occasionally function as work spaces or meeting points. The possibility of expanding the building in the future through two strategies is contemplated, firstly being able to incorporate part of the central space to the work areas, and if more surface is needed, the construction of a second annexed phase managed jointly with the existing building. The new wooden construction systems are based on the interpretation of traditional methods in combination...

Continue Reading

CITIC. Centro de Investigación TIC

Tradición e Innovación A proposta busca a creación dun fito na Cidade das TIC, un elemento recoñecido na paisaxe que represente a innovación do campus mediante a sua arquitectura á vangarda da construcción e sustentabilidade. A flexibilidade caracteriza o proxecto proporcionando espazos diáfanos que se poden adaptar as necesidades que poidan xurdir. Destacan os espazos centrais entorno ao atrio, nos cales se dispoñen unha serie de salas de xuntas que outorgan privacidade, así como zonas de descanso e relax, que tamén poden funcionar ocasionalmente como espazos de traballo ou puntos de reunión. Contémplase a posibilidade de ampliación do edificio nun futuro mediante duas estratexias, en primeiro lugar podendo incorporar parte do espazo central ás zonas de traballo, e se fose necesaria mais superficie, a construcción dunha segunda fase anexa xestionanda en conxunto co edificio existente. Os novos sistemas de construción de madeira baséanse na interpretación dos métodos tradicionais en combinación coa mais avanzada tecnoloxía. A...

Continue Reading