Archive

Rehabilitación de vivenda LE04

En proceso Ano 2022   Cliente: Privado Superficie: - Arquitectos Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Ubicación: Carballo, España   Rehabilitación de vivenda unifamiliar existente en núcleo rural...

Continue Reading

Vivenda en Razo

En proceso Ano 2022   Cliente: Privado Superficie: 150,00 m2 Arquitectos Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Ubicación: Razo, España...

Continue Reading

Centro Nacional Tecnoloxías do Envase

Concurso "1º PREMIO" Ano 2022   Arquitectos: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Colaboradores: SOG Design Renders: Bump Estudio Ubicación: Calahorra, España   CNTE O ENVASE, o punto de partida dun proxecto que nace dunha idea moi sinxela e evoluciona ata acadar parámetros arquitectónicos, funcionais, construtivos e de sustentabilidade óptimos. Este "envase" transfórmase nun módulo sostible que, mediante a súa repetición, dá a forma definitiva ao edificio, englobando todo o programa baixo un mesmo teito e procurando unha clara relación coa vexetación e a natureza do contorno introducíndoo no seu interior. A través dun amplo patio central que funciona como nexo entre o eixo transversal, que une o edificio e o seu contorno, e o eixo lonxitudinal, que comunica todas as zonas do edificio. A luz natural, a vexetación, as grandes áreas de traballo, os espazos abertos para a interacción social, o descanso e a conciliación familiar, a calidez da construción de madeira e mesmo os grandes espazos verdes do entorno que rodean o...

Continue Reading

National Packaging Research Center

Competition "WINNER" Year 2022   Architects: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Collaborators: SOG Design Renders: Bump Estudio Location: Calahorra, Spain   CNTE The PACKAGE, the starting point of a project that is born from a very simple idea and evolves until it reaches optimal architectural, functional, construction, and sustainability parameters. This "package" is transformed into a sustainable module that, through its repetition, gives the final shape to the building, encompassing the entire program under the same roof and seeking a clear relationship with the vegetation and nature of the environment by introducing it within it through a large central patio that functions as a link between the transversal axis, which connects the building and its surroundings, and the longitudinal axis, which connects all areas of the building. The natural light, the vegetation, the large work areas, the open spaces for social interaction, rest, and family reconciliation, the warmth of the wooden construction, and even the large green spaces in the environment that surround...

Continue Reading

Centro Nacional Tecnologías del Envase

Concurso «1º PREMIO» Año 2022   Arquitectos: Diego Díaz Mosqueira Gustavo Figueira Serrano Alba Álvarez Vázquez Colaboradores: SOG Design Renders: Bump Estudio Ubicación: Calahorra, España   CNTE El ENVASE, el punto de partida de un proyecto que nace de una idea muy simple y evoluciona hasta alcanzar unos parámetros arquitectónicos, funcionales, constructivos y de sostenibilidad óptimos. Este "envase" se transforma en un módulo sostenible que, mediante su repetición, le da la forma final al edificio, englobando todo el programa bajo el mismo techo y buscando una clara relación con la vegetación y la naturaleza del entorno al introducirla dentro del mismo a través de un amplio patio central que funciona de nexo de unión entre el eje transversal, que conecta edificio y entorno, y el eje longitudinal, que conecta todas las áreas del edificio. La luz natural, la vegetación, las amplias áreas de trabajo, los espacios diáfanos para la interacción social, el descanso y la conciliación familiar, la calidez de la construcción en madera e incluso los...

Continue Reading